Menu

Privacy

 

BAX advocaten belastingkundigen LLP, hierna verder te noemen: “BAX”, hecht grote waarde aan uw privacy en respecteert de privacy van bezoekers van onze website en gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen.

CONTACTGEGEVENS:

 

BAX is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Edisontraat 86 in Doetinchem. Telefoon: 0314 - 375500, e-mail info@bax.nl. U kunt vragen naar Mike Timmer.

 

Voor wie geldt dit privacystatement?:

 

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie BAX persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij BAX.

 

Dit privacystatement is van toepassing op:

 

 • klanten van BAX;
 • potentiële klanten met wie BAX contact heeft gelegd of wil leggen;
 • bezoekers van de website of van de LinkedIn-account, Twitter-account of Facebook-account van BAX;
 • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van BAX;
 • alle andere personen die contact opnemen met BAX of van wie BAX de persoonsgegevens verwerkt.

 

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, stagiaires en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?:

 

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals (zakelijke) social media platforms.

 

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw zaak door een advocaat, fiscalist, juridisch medewerking, secretaresse of één van de andere werknemers van BAX;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc.
 • persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
 • IP-adres;
 • uw surfgedrag op de website, daarmee verbonden websites, waaronder maar niet beperkt tot gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;
 • persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms zoals LinkedIn, Twitter en Facebook;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

 

Onze website bevat mogelijk hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van dergelijke website en social media platforms. BAX is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?:

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de navolgende verschillende doeleinden:

 

 • het uitvoeren van een overeenkomst waarin u BAX opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische en/of fiscale diensten door onze advocaten en/of fiscalisten: Indien u een zaak in behandeling geeft aan een advocaat of fiscalist, wordt daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen: De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort);
 • het onderhouden van contact met u: Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen – na uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor – worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd; 
 • het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties: Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en geen vertrouwelijke gegevens die door het beroepsgeheim van advocaten zijn beschermd. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

 

BAX analyseert de volgende gegevens:

 

 • interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen BAX en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen BAX en u;
 • gedragsgegevens: Persoonsgegevens die BAX verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde inbound telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruiken wij alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken. Zie ook ons cookie statement.
 • het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken: Soms vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Dat gebeurt door middel van een online vragenlijst. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan ieder cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan;
 • het verbeteren en beveiligen van onze website www.baxadvocaten.nl;
 • het maken van gebruikersstatistieken: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren;
 • toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging: Indien u ons kantoor bezoekt, noteren wij bij aankomst uw naam. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor.

 

Rechtsgrond van de verwerking:

 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 

 • toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang.

 

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar BAX zich op baseert zijn:

 

 • toestemming: als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
 • overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische of fiscale diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;
 • wettelijke verplichting: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht onder andere advocaten en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort);
 • gerechtvaardigd belang: wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij, nadat u daarmee hebt ingestemd, bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te nodigen voor seminars en events. 


Verwerkers:

 

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Persoonsgegevens delen met derden:

 

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan (afhankelijk van de omstandigheden van het geval) noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.  In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

 

 • bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij en het sluiten van een overeenkomst;
 • indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan uitvoering aan dienen te geven. 

 

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

 

Doorgifte buiten de EER:

 

Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan - afhankelijk van de omstandigheden van het geval - noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier door een advocaat of fiscalist. Voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, maken wij gebruik van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde dienstverleners (verwerkers).

 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische of fiscale diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.

 

De eventuele verwerker buiten de EER die ons diensten verleent bij het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vindt u op: www.privacyshield.gov/welcome.

 

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens:

 

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 0314 – 37 55 00 of via m.timmer@baxadvocaten.nl.

 

Klachten?

 

Als BAX naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u natuurlijk ook contact met ons opnemen door een mail te sturen naar m.timmer@baxadvocaten.nl of te bellen met 0314 – 37 55 00. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

 

Contact:

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe BAX met uw gegevens omgaat? Neem dan contact met BAX op.

 

Veranderingen:

 

De wereld ontwikkelt zich snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in  uw persoonsgegevens en de wijze waarop we die gebruiken. Ook regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We adviseren u het Privacy Statement regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft. Bij grote wijzigingen informeren wij u via onze website. De meest recente versie vindt u altijd op www.baxadvocaten.nl

Advocatuur

Advocatuur

Uw zaak is onze zaak. U vindt bij BAX gepassioneerde advocaten die strijden voor uw belangen om het optimale resultaat voor u over de streep te trekken.

Over advocatuur

Belastingrecht

Belastingrecht

De gedreven belastingkundigen van BAX weten de weg in het fiscale landschap. Wij stropen graag onze mouwen op wanneer wij met kennis en denkkracht in de fiscale regelgeving duiken.

Over belastingrecht