Bestuursrecht

Van milieuvergunningen tot subsidies en van bestemmingsplannen tot vrijstellingsprocedures. Wanneer je als bedrijf wilt uitbreiden of wilt verduurzamen heb je al snel te maken met verschillende overheden. Dat kan bijvoorbeeld een gemeente, provincie en/of ministerie zijn. En dat kan behoorlijk lastig zijn. De ingewikkelde bestuursrechtelijke procedures nemen veel tijd in beslag.

Waarmee kunnen wij je helpen?

Wij gaan altijd tot het uiterste en adviseren of procederen graag bij onder andere de volgende onderwerpen:

  • overheidsaansprakelijkheidsrecht en overheidscontracten /exploitatieovereenkomsten;
  • ruimtelijk ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, grondbeleid, voorkeursrecht, onteigeningsrecht, milieurecht, geluidshinder, bodembescherming;
  • bestuursprocesrecht;
  • vergunningverlening, handhaving en toezicht;
  • geschillen met overheden;
  • vragen omtrent grondbeleid en bestemmingsplannen;
  • planschadeclaims/ nadeelcompensatie;
  • overgangsrecht naar de Omgevingswet.
Fokke Voerman (zwart wit)
Neem contact op met onze bestuursrecht experts