Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Wegbestemmen bouwkavels

17.10.2016 | Derek van Hijkoop - 0 reactie(s)

 

In de Achterhoek is sprake van bevolkingskrimp, waardoor veel minder nieuwe woningen nodig zijn dan eerder was voorzien. De Achterhoekse gemeenten hebben zich verbonden in de “Regionale Woonagenda 2015-2025” om in die periode nog maar 3.145 nieuwbouwwoningen te bouwen. Voor de gemeente Doetinchem betekent dit bijvoorbeeld dat er nog maximaal 1.375 nieuwe woningen mogen worden gebouwd.   Bestemmingsplannen worden wegbestemd In diverse bestemmingsplannen zitten nog veel onbenutte bouwblokken, daarom worden deze door middel van bestemmingsplanwijzigingen wegbestemd. Dit betekent dat het bestemmingplan zodanig wordt aangepast dat er niet meer mag worden gebouwd.   Wat betekent dat voor u? Een aantal inwoners in de Achterhoek bezit een bouwkavel, veelal met de wens om op latere leeftijd een kleine woning te kunnen bouwen. De huidige woning wordt dan verkocht, bijvoorbeeld aan één van de kinderen. Deze groep mensen wordt hard getroffen door het gemeentelijk beleid om de slapende woningcapaciteit weg te bestemmen. Zij hebben nu nog geen behoefte aan kleiner wonen, laat staan dat er een concreet bouwplan voorhanden is.   Meer duidelijkheid In de jurisprudentie is uitgemaakt dat de gemeente een eigenaar van een bouwkavel ten minste een periode van 12 maanden moet gunnen om een bouwplan te ontwikkelen en hiervoor een bouwvergunning aan te vragen. Laat de eigenaar deze periode voorbijgaan, dan wordt zijn bouwvergunningaanvraag afgewezen en mist hij ook de mogelijkheid om een planschadeclaim in te dienen. Het was dan namelijk voorzienbaar dat de bebouwingsmogelijkheid zou kunnen vervallen. Dat is natuurlijk zuur. En geen woning én geen schadevergoeding. Het criterium voor toekenning van planschade is dat er voor een redelijk denkend en handelend eigenaar van een bouwblok aanleiding bestond rekening te houden met een planologische verslechtering op zijn perceel. Hiervan is sprake wanneer een gemeente een concreet beleidsvoornemen publiceert waaruit blijkt dat het bouwblok mogelijk wordt wegbestemd. De Achterhoekse gemeenten doen dit door het publiceren van lijsten van bouwblokken die zij voornemens zijn door te halen na verloop van één jaar na de publicatie van deze lijst.   Kijk eens kritisch naar uw toekomstplannen Bent u eigenaar van een bouwkavel en heeft u plannen om hierop in de toekomst te bouwen, dan is het verstandig alvast een bouwplan te ontwikkelen dat past in het huidige bestemmingsplan. Ook blijft het raadzaam de publicaties van uw gemeente goed in de gaten te houden. Is uw gemeente voornemens uw bouwblok door te halen, dan wordt u niet verrast en kunt u nog tijdig een bouwvergunning aanvragen. Wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met mr. Derek van Hijkoop. Hij staat u graag met raad en daad terzijde.

 

 

Lees verder

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

17.10.2016 | Edo Moll - 1 reactie(s)

 

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Wanneer iemand overlijdt, wordt hij juridisch “opgevolgd” door zijn erfgenaam (of erfgenamen). Opvolgen betekent dat de erfgenaam de bezittingen krijgt, maar ook de schulden en eventuele andere verplichtingen. Wie erfgenaam is, staat in het testament. Als er geen testament is, dan staat in de wet omschreven wie erfgenaam is. Welke gevolgen heeft een erfenis? Het kan grote financiële gevolgen hebben om de overledene op te volgen. Wanneer u erfgenaam bent van iemand die alleen maar schulden nalaat, is het af te raden de erfenis te aanvaarden. Door de erfenis te verwerpen, voorkomt u dat u opdraait voor de schulden die de overledene nalaat. Welke mogelijkheden heeft u? De wet kent drie keuzemogelijkheden: zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden. Beneficiair aanvaarden is de meest veilige optie. Daarbij wordt eerst vastgesteld hoeveel bezittingen en schulden er zijn. Pas als het zeker is dat de bezittingen van de erflater voldoende zijn om alle schulden te kunnen betalen, komen de erfgenamen aan bod. Let op: de erfgenaam die zich voortijdig spullen van de erflater toe-eigent, heeft zuiver aanvaard. Het is dan niet meer mogelijk beneficiair te aanvaarden. ‘Koperen pan-uitspraak’ Er is langdurig geprocedeerd over de vraag of er nog beneficiair kan worden aanvaard als de erfgenaam zich iets uit de boedel van de overledene heeft toegeëigend. In de zogenoemde ‘Koperen pan-uitspraak’ heeft de Hoge Raad in 2015 beslist dat het feit dat de erfgenamen met de pinpas van de overledene zijn gaan lunchen, niet altijd hoeft te betekenen dat de erfgenamen dan niet meer beneficiair kunnen aanvaarden. De Hoge Raad betrok in zijn oordeel dat de lunch werd genoten op de dag dat de erfgenamen allerlei praktische zaken rondom de uitvaart aan het regelen waren. De Hoge Raad week af van de hoofdregel en oordeelde dat het te ver gaat om uit ‘die ene lunch’ te concluderen dat de erfgenamen zuiver hadden aanvaard. Deze erfgenamen waren dus niet met hun eigen vermogen aansprakelijk voor alle schulden van de overledene. Zuiver aanvaarden Per 1 september 2016 staat in de wet dat een erfgenaam zuiver aanvaardt (en dus niet meer beneficiair kan aanvaarden) wanneer hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze ervoor zorgt dat schuldeisers zich niet meer op deze goederen kunnen verhalen. Stel: een erfgenaam denkt niet aan de optie om beneficiair te aanvaarden, omdat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de overledene schulden heeft. Als na een paar maanden toch een grote schuld opduikt, dan is het sinds 1 september 2016 mogelijk de kantonrechter om toestemming te vragen alsnog beneficiair te mogen aanvaarden en daardoor gevrijwaard te blijven van de schulden van de overledene. Heeft u te maken met een erfenis? Bent u erfgenaam en wilt u meer weten over de mogelijkheden tot beneficiair aanvaarden, verwerpen of zuiver aanvaarden of heeft u andere erfrechtelijke vragen? Neem dan contact op met onze erfrechtspecialist mr. Edo Moll.

 

 

Lees verder

Ontslag wegens disfunctioneren

17.10.2016 | Maarten Korthuis - 0 reactie(s)

 

Eenvoudiger en sneller is het ontslaan van een slecht functionerende werknemer niet geworden sinds het nieuwe ontslagrecht geldt. Rechters toetsen streng of wel aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Als in een vroegtijdig stadium wordt ingespeeld op de geldende regels kan een, voor de werkgever teleurstellende, ontbindingsbeschikking worden voorkomen. Aandachtspunten 1.  Zorg ervoor dat er geen discussie kan ontstaan over welke taken tot de functie van de werknemer behoren. Een functieomschrijving bij de arbeidsovereenkomst kan een goed instrument zijn om misverstanden te voorkomen. Bij een wijziging van de functie-inhoud is het zinvol om een aangepaste functieomschrijving aan de werknemer te verstrekken. Het is daarbij van belang dat de werknemer de (gewijzigde) functieomschrijving ondertekent. In een ontbindingsprocedure, gebaseerd op disfunctioneren, zal een rechter de bedongen arbeid namelijk als uitgangspunt hanteren. 2. Spreek de werknemer tijdig en duidelijk aan op de onderdelen van zijn functioneren die onder de maat zijn. Geef daarbij ook aan dat beëindiging van de arbeidsovereenkomst de consequentie zal zijn, als het functioneren niet binnen een redelijke termijn verbetert en leg één en ander bewijsbaar vast. De kantonrechter Rotterdam wees dit jaar een ontbindingsverzoek af, mede omdat de werkgever niet onomwonden aan de werknemer duidelijk had gemaakt dat bij uitblijven van verbetering in het functioneren aangestuurd zou worden op ontbinding van de arbeidsovereenkomst. 3. Stel samen met de werknemer een schriftelijk verbeterplan op, waardoor de werknemer zijn functioneren binnen een redelijke termijn op het juiste niveau kan brengen. De kantonrechter Groningen wees recent een ontbindingsverzoek af, omdat de werkgever de werknemer zelf een verbetervoorstel had laten opstellen, hem daarvoor verantwoordelijk maakte en hem daarop vervolgens afrekende. Bij de uitvoering van het verbeterplan wordt van de werkgever verwacht dat de werknemer wordt gecoacht en eventueel scholing ontvangt. Het is aan te raden om de uitvoering van het verbeterplan regelmatig te evalueren en deze evaluatie ook schriftelijk vast te leggen. De duur van de periode waarbinnen verbetering dient plaats te vinden, zal mede afhangen van de functie, de duur van het dienstverband en bijvoorbeeld de intensiteit van de begeleiding door de werkgever tijdens het verbetertraject. 4. Ga na of er in de periode die zich bevindt tussen een eventuele ontbindingsbeschikking en de einddatum van de arbeidsovereenkomst een andere, passende functie voor de werknemer beschikbaar is. Het gaat daarbij dan om een andere, beschikbare functie waarin de werknemer – al dan niet met enige scholing – geplaatst zou kunnen worden. Wanneer deze praktische aandachtspunten in acht worden genomen en het functioneren van de werknemer onverhoopt niet verbetert, is aan de wettelijke vereisten voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren voldaan. Wij helpen u graag! Wilt u advies over de manier waarop u het beste om kunt gaan met disfunctionerende werknemers? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten van BAX advocaten belastingkundigen. Wij helpen u graag!

 

 

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen veertien advocaten, een fiscaal jurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers