Blog 23 oktober 2019

Bedrijfsgeheimen beter beschermd?

Bedrijfsgeheimen genieten als aan bepaalde voorwaarden is voldaan meer bescherming dan voorheen. Dat is een gevolg van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen, verder: “WBB”. De wet vloeit voort uit een Europese Richtlijn en is inmiddels in werking getreden. In deze blog wordt op hoofdlijnen op de wet ingegaan.

Wat zijn Bedrijfsgeheimen volgens de WBB

Een bedrijfsgeheim wordt volgens de WBB beschermd als het om informatie, waarover een (rechts-)persoon rechtmatig beschikt. Verder dient het te gaan om informatie:

 • die geheim is (niet algemeen bekend is of niet gemakkelijk toegankelijk is voor belanghebbenden in de relevante doelgroep);
 • door geheim te zijn handelswaarde heeft;
 • door degene die over de informatie rechtmatig beschikt door redelijke maatregelen te nemen geheim wordt gehouden, bijvoorbeeld door het sluiten van geheimhoudingsovereenkomsten met werknemers of marktpartijen met wie wordt samengewerkt.

Kortom: niet alle vertrouwelijke informatie van een onderneming is een bedrijfsgeheim in de zin van de WBB.

Waartegen beschermt de WBB?

Volgens de WBB wordt onder meer bescherming geboden tegen:

 • het zonder toestemming van de houder onrechtmatig verkrijgen van bedrijfsgeheimen;
 • het zonder toestemming van de houder gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen;
 • het onder meer produceren, aanbieden, in de handel brengen in- en uitvoeren of opslaan van goederen, wanneer de inbreukmaker wist of had behoren te weten dat een bedrijfsgeheim ten behoeve daarvan onrechtmatig werd gebruikt.

De WBB zondert bepaalde soorten verkrijging uit van onrechtmatige verkrijging. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • verkrijging door een onafhankelijke ontdekking of ontwerp;
 • demontage, onderzoek of observatie van een product dat rechtmatig verkregen is of ter beschikking van het publiek is gesteld door iemand die niet aan geheimhouding gebonden is.

Ook worden sommige soorten gebruik of openbaarmaking uitgezonderd. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting;
 • openbaarmaking in verband met het onthullen van illegale activiteiten gelet op het algemeen belang.

Kortom: niet tegen elke vorm van verkrijging, het gebruik maken van en openbaarmaking van bedrijfsgeheimen kan worden opgetreden.

Handhaving bedrijfsgeheimen door WBB

De rechthebbende op een bedrijfsgeheim kan, als aan alle voorwaarden is voldaan bij de rechter onder meer vorderen:

 • een verbod op het onrechtmatig gebruik of openbaarmaking van een bedrijfsgeheim;
 • een verbod inbreuk makende goederen te produceren, aan te bieden of in de handel te brengen;
 • het terugroepen uit de handel van inbreuk makende goederen;
 • vernietiging van gegevensdragers waarop de onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen zijn opgeslagen.

Van een inbreukmaker die wist of had moeten weten dat hij onrechtmatig een bedrijfsgeheim verkreeg, gebruikte of openbaar maakte, kan ook schadevergoeding worden gevorderd.

Procedurele aspecten

Parallel aan de WBB zijn in het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering  bepalingen opgenomen over onder meer geheimhouding van bedrijfsgeheimen door bij een juridische procedure betrokken partijen. Of deze bepalingen ervoor zorgen dat houders van bedrijfsgeheimen bereid zijn in een procedure hun bedrijfsgeheimen te kenbaar te maken zal de toekomst leren. Het moeten kunnen bewijzen dat er sprake is van een bedrijfsgeheim in de zin van de WBB is een precaire kwestie. Mogelijk dat daardoor niet snel een procedure op grond van de WBB gestart zal worden.

Tot slot

De WBB bevat op het eerste gezicht interessante instrumenten om onrechtmatige inbreuk op bedrijfsgeheimen aan te pakken. De vraag is of door het moeten aantonen van een beschermd bedrijfsgeheim bij de rechter en de risico's van het uitlekken daardoor van bedrijfsgeheimen van de instrumenten veel gebruik gemaakt zal worden. Voor werkgevers is het toch interessant bij het overeenkomen van een geheimhoudingsbeding (mede) aansluiting te zoeken bij de definitie van bedrijfsgeheim in de WBB.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over de WBB, neem dan gerust contact op met Maarten Korthuis

Maarten Korthuis (zwart wit)
Neem contact op met onze experts