Blog 01 juli 2022

De warmtewet: onbewust warmteleverancier

In mijn vorige blog heb ik omschreven dat bij transformatie van vastgoed onbewust een illegaal privaat elektriciteitsnet kan worden gerealiseerd. Bij het ontwerp van een warmtevoorziening geldt een soortgelijk risico. Als meerdere woningen of bedrijfsruimten zijn aangesloten op 1 verwarmingsinstallatie, is in de regel de Warmtewet van toepassing. De persoon die de warmte aan die woningen of bedrijfsruimten levert, is leverancier in de zin van de Warmtewet en daarmee gebonden aan wettelijke taken en verplichtingen. Dit kan behoorlijke problemen opleveren als hier in de ontwikkelingsfase geen rekening mee is gehouden.

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Een kerkgebouw wordt getransformeerd tot woonappartementen. De ontwikkelaar kiest voor een collectieve verwarmingsvoorziening waarmee alle appartementen worden verwarmd. Daarnaast regelt de ontwikkelaar dat een Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt opgericht voor het beheer van het gebouw, waaronder de verwarmingsinstallatie.  

GEVOLG

In bovenstaande situatie is de VvE leverancier in de zin van de Warmtewet. Samengevat is de VvE in ieder geval verplicht om het warmteverbruik per appartement vast te stellen en af te rekenen conform de Warmtewet. Hierbij is het goed te weten dat de wet zowel technische als administratieve taken en plichten oplegt. Als daar geen rekening mee is gehouden door de ontwikkelaar, dan bestaat het risico dat de installatie en de administratie achteraf aangepast moeten worden. Naast juridische geschillen kan dat ook de nodige kosten meebrengen.

Nog anders wordt het als de ontwikkelaar of een (technisch) dienstverlener de verwarmingsinstallatie in beheer krijgt en op grond van de Warmtewet leverancier is. In dat geval legt de Warmtewet namelijk nog veel meer taken en verplichtingen op, zoals de plicht om contracten te sluiten met de verbruikers, een storingsregistratie bij te houden en ten hoogste de door ACM vastgestelde maximumtarieven door te berekenen aan verbruikers.

De taken en plichten die voortvloeien uit Warmtewet zijn van dwingend recht. Dat betekent dat partijen juridisch gezien geen andere keus hebben dan de Warmtewet na te leven. Toch kunnen in de praktijk situaties bestaan waarin een VvE (of een andere warmteleverancier) lange tijd warmte levert zonder zich zelfs maar bewust te zijn van het wettelijke takenpakket. Dat gaat meestal goed, totdat een bewoner klaagt over de aan hem doorberekende kosten. Als het eenmaal zover is, dan zijn de hersteltrajecten vaak kostbaar en tijdrovend.

PROBLEMEN EN KOSTEN VOORKOMEN

Denk niet alleen na over de technische aspecten van de warmtevoorziening, maar denk ook tijdig na over de juridische aspecten. Als hoofdregel kunt u aanhouden dat de Warmtewet van toepassing is, als meerdere woningen en/of bedrijfsruimten op dezelfde verwarmingsinstallatie zijn aangesloten.  

Tot slot is het goed te beseffen dat dit vraagstuk niet alleen bij transformatie van grote gebouwen speelt. Het vraagstuk is ook relevant bij nieuwbouwprojecten, transformatie of renovatie van recreatieparken, splitsing van boerderijen, transformatie van kantoorpanden en ga zo maar door.

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op. Dat geldt ook voor eigenaren en huurders die het vermoeden hebben dat de Warmtewet ten onrechte niet wordt gehanteerd.

Tom Gilsing (zwart wit)
Neem contact op met onze experts