Blog 02 februari 2023

Fraude? Hoe ver mag de verzekeraar gaan?

Mag een verzekeraar inbreuk maken op privacy, als sprake is van een vermoeden van fraude? Dat mag onder omstandigheden.

DE CASUS

In een recent arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 2022 ging het om een jongeman (verzekerde) die door een brommerongeval knieletsel had opgelopen met chronische pijn als gevolg. Uit de mededelingen van de verzekerde kon worden afgeleid dat sprake was van forse beperkingen in het dagelijks leven. Zo zou er al ruim anderhalf jaar sprake zijn van schoolverzuim. De verzekeraar had haar twijfels. De gestelde beperkingen bleken immers niet (voldoende) uit medische gegevens. Kort en goed was de vraag of de verzekerde meer schadevergoeding (uit letselschade) claimde dan waarop hij recht had.

Gelet op de twijfel heeft de verzekeraar een Persoonlijk Onderzoek laten uitvoeren waarbij de verzekerde is geobserveerd. Uit deze observaties kon worden afgeleid dat die verzekerde onjuiste mededelingen had gedaan over zijn beperkingen. Zo is uit de observaties gebleken dat de verzekerde kon lopen, tillen en bukken en is gebleken dat hij een hond uitliet en met een hond aan het spelen was waarbij hij zijwaartse bewegingen maakte. Ook uit openbare bronnen bleek van een andere gezondheidstoestand dan uit de mededelingen van verzekerde: zo had hij zijn autorijbewijs gehaald in een handgeschakelde auto, was hij een klusbedrijf gestart en had hij een foto op Facebook geplaatst waarbij hij -zittend op zijn knieën- aan het vissen was.

In deze casus kwam de vraag aan bod of ten tijde van de door de verzekeraar gegeven opdracht tot het verrichten van het Persoonlijk Onderzoek bij de verzekeraar een redelijk vermoeden van fraude bestond. Dit is namelijk een vereiste om over te mogen gaan tot het uitvoeren van zo’n Persoonlijk Onderzoek. En tevens of dat onderzoek voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De Hoge Raad concludeert dat het zwaardere middel van observatie in dit specifieke geval mocht worden ingezet.

DE GEDRAGSCODE PERSOONLIJK ONDERZOEK

Het Verbond van Verzekeraars heeft de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (hierna: GPO) opgesteld. In deze gedragscode zijn vereisten neergelegd voor het (gerechtvaardigd) inbreuk maken op privacy (in het kader van het eventuele recht op een verzekeringsuitkering).

De verzekeraar die een Persoonlijk Onderzoek laat verrichten – en daarbij in strijd handelt met de gedragscode – kan dus ook op onrechtmatige wijze inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de verzekerde. Daardoor kan een separaat recht op schadevergoeding ontstaan aan de zijde van verzekerde, welke los staat van de eventuele uitkering als gevolg van het (in genoemde casus) opgetreden letsel.

MEER WETEN?

Heb je te maken met een verzekeraar die kritische vragen stelt, vraag je je af of bepaalde informatie relevant is voor een verzekeraar of heb je andere vragen die gaan over een verzekeringsrechtelijk aspect, neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met Annemieke Wiltink. Zij staat je graag te woord.

Michelle van Bindsbergen (zwart wit)
Neem contact op met onze experts