Blog 25 maart 2024

VvE’s en de nieuwe Warmtewet

De Warmtewet wordt vervangen door de Wet collectieve warmte

In 2014 is de Warmtewet van kracht geworden. Vooral in de eerste jaren hadden veel VvE’s met een collectieve verwarmingsinstallatie een moeizame relatie met deze wet. Ineens kwamen er taken, verplichtingen en kosten bij en daarnaast was de Warmtewet op onderdelen strijdig met het VvE-recht. VvE’s wisten niet welke regels ze moesten volgen.

De wet werd daarom aangepast. Een groot deel van de problemen werd opgelost, door VvE’s uit te zonderen van de meeste verplichtingen waaraan een warmteleverancier moet voldoen. Veel VvE’s wisten de resterende verplichtingen uit de Warmtewet te integreren in het reguliere beheer van de VvE. Dat bracht relatieve rust voor de meeste VvE’s.

Maar, de huidige Warmtewet staat aan de vooravond van een grootschalige herziening. Het wetsvoorstel ‘Wet collectieve warmte’ ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State. In dit artikel wordt in hoofdlijn toegelicht wat de nieuwe Warmtewet voor VvE’s betekent.

Aanleiding en doel van de wet

Het oorspronkelijke doel van de Warmtewet was consumentenbescherming. De verbruiker van warmte moest beschermd worden tegen de monopolistische positie van de leverancier. Dat werd vormgegeven door tariefbescherming, leveringszekerheid en toezicht door ACM. In de Wet collectieve warmte (Wcw) komen deze doelstellingen weliswaar terug, maar het hoofddoel is de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen.

Verboden om warmte te leveren: “Tenzij”

Uitgangspunt van de Wcw is een verbod om warmte te leveren aan kleinverbruikers. Op dat verbod bestaan uitzonderingen. Voor VvE’s zijn de volgende uitzonderingen het meest relevant.

  • Levering van warmte door een VvE met een collectief warmtesysteem aan hoogstens 10 kleinverbruikers. Eenvoudig omschreven gaat het om zeer kleine collectieve systemen van VvE’s waar maximaal 10 (woon)appartementen op aangesloten zijn.
  • Doorlevering van warmte door een VvE aan haar leden. Eenvoudig omschreven gaat het om VvE’s met een centrale aansluiting op stadswarmte, die de warmte doorleveren aan de leden van de VvE.

In beide bovengenoemde situaties mag de VvE warmte leveren aan haar leden, maar daarbij moet de VvE net als onder de huidige Warmtewet aan enkele verplichtingen voldoen. Samengevat zijn dit de ‘meetverplichting’ en de ‘afrekenverplichting’.

Meetverplichting

Uitgangspunt is, dat een VvE de door haar geleverde warmte meet met een individuele warmtemeter per appartement. Op basis daarvan verdeelt de VvE de kosten onder haar leden. Als dat technisch onhaalbaar is of financieel niet redelijk is mogen de kosten worden gebaseerd op individuele warmtekostenverdelers die het warmteverbruik van elke radiator meten. Als dat ook niet kan dan mag een kostenverdeelsystematiek worden gehanteerd.

Afrekenverplichting

De VvE dient bij het doorbelasten van de kosten aan haar leden, bepaalde informatie periodiek te verstrekken.

VvE’s met een collectief warmtesysteem met meer dan 10 kleinverbruikers

VvE’s die een warmtesysteem in gebruik willen nemen waarop meer dan 10 appartementen worden aangesloten, zijn verplicht zich te melden bij de gemeente. De gemeente kan de VvE verplichten een ontheffing aan te vragen. Een ontheffing kan worden geweigerd als de VvE met haar geplande warmtesysteem – eenvoudig gezegd – een groot Warmtenet in dat gebied financieel in de problemen kan brengen.

Voor bestaande warmtesystemen geldt ook een meldplicht, waarbij als gevolg van de melding de VvE geacht wordt een ontheffing  te hebben gekregen.

Verplichtingen VvE bij levering via een inpandig leidingstelsel

Er bestaan situaties dat een warmtebedrijf warmte levert aan individuele verbruikers in een appartementengebouw via leidingen van de VvE. De verbruiker heeft in dat geval een leveringsovereenkomst met het warmtebedrijf, maar er wordt gebruik gemaakt van het inpandige leidingstelsel van de VvE. In dat geval heeft de VvE meerdere verplichtingen. De VvE is verantwoordelijk voor het onderhoud van het leidingstelsel en de individuele leveringsaansluiting en de VvE draagt de kosten daarvan. Ook is een VvE verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek van een Warmtebedrijf tot afsluiting van een individuele verbruiker. Tot slot is de VvE verplicht om een vergoeding te betalen aan het Warmtebedrijf, als dat Warmtebedrijf een verbruiker moet compenseren wegens een storing in de leidingen van de VvE.   

Let wel, de VvE en het Warmtebedrijf zijn bevoegd om van de wettelijke regeling af te wijken door andersluidende afspraken te maken. VvE’s doen er goed aan daar aandacht aan te besteden.

Meer weten?

Wil je meer informatie de Warmtewet? Neem gerust contact met Tom Gilsing op, hij vertelt je er graag meer over.

Fokke Voerman (zwart wit)
Neem contact op met onze experts