Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Het belang van algemene voorwaarden

06.08.2020 | Fokke Voerman - 0 reactie(s)

 

Algemene voorwaarden betreffen niet de kern van een overeenkomst maar bevatten vaak zeer belangrijke bepalingen als er een geschil ontstaat. Te denken is onder andere aan de termijn om te klagen, de omvang van garanties, de beperking van aansprakelijkheid en een geschillenregeling.   Van toepassing verklaren en ter hand stellen Er kan alleen een beroep gedaan worden op algemene voorwaarden als deze van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst voordat de overeenkomst wordt aangegaan. Daarnaast zal de gebruiker van de algemene voorwaarden deze vooraf ter hand moeten stellen aan zijn aanstaande contractspartij. Dit kan geschieden door toesturen of overhandigen van de algemene voorwaarden. Bij discussie hierover zal de gebruiker van de algemene voorwaarden moeten bewijzen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld.   Toepasselijkheid aanvaarden Het meest wijs is het dat uw contractspartij de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. Als uw contractspartij hiervoor tekent of -zoals bij een overeenkomst via internet- “voor akkoord” aangeeft, is uw contractspartij hieraan gebonden. Wanneer uw contractspartij in plaats van uw algemene voorwaarden zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart of daarnaar verwijst, ligt de situatie anders. In dat geval bent u juist gebonden aan de algemene voorwaarden van uw contractspartij als u de overeenkomst zonder verdere berichtgeving aangaat en verwerping van de algemene voorwaarden van uw contractspartij achterwege laat.   Voorkom vernietiging van algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zijn ondermeer vernietigbaar als u uw aanstaande contractspartij geen gelegenheid hebt geboden van de algemene voorwaarden kennis te nemen (zie artikel 6:235 BW). Door een dergelijke vernietiging zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. Dit is te voorkomen door de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan uw aanstaande contractspartij “ter hand te stellen” (zie hiervoor) door toezending of overhandiging. Mocht de overeenkomst via internet tot stand komen dan moet uw contractspartij niet alleen expliciet instemmen maar moet hij de algemene voorwaarden kunnen opslaan (bijvoorbeeld pdf-document) en moeten deze toegankelijk blijven voor raadpleging op een later moment. Alleen een grote contractspartij (publicatieplicht jaarrekening of meer dan 50 werknemers) kan zich niet op deze vernietigbaarheid beroepen. Het is echter wijs om daar nooit op te gokken door een terhandstelling achterwege te laten.   Onredelijk bezwarend(e) beding(en) Een rechter kan van oordeel zijn dat één of meer bedingen uit de algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard, ter hand zijn gesteld en aanvaard zijn, toch qua inhoud en de omstandigheden waaronder zij tot stand zijn gekomen onredelijk bezwarend is/zijn. Deze mogelijkheid tot vernietiging door de rechter of via een buitengerechtelijke verklaring geldt voor zowel de situatie dat uw contractspartij een consument (particulier) als een ondernemer is. In het Burgerlijk Wetboek zijn ruim 30 bedingen opgenomen die altijd onredelijk bezwarend worden geacht voor consumenten (art. 6:236 BW: zwarte lijst) of die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn voor consumenten (art. 6:237 BW: grijze lijst).   Een consument kan dergelijke bedingen (laten) vernietigen waardoor deze geen gelding hebben tussen partijen. Van de zwarte en grijze lijst gaat “reflexwerking” uit doordat rechters vaak genegen zijn deze ook toe te passen op kleine ondernemers, verenigingen en stichtingen die niet met de regelmaat van de klok bepaalde overeenkomsten sluiten.   Conclusies Verklaar uw algemene voorwaarden van toepassing voordat u een overeenkomst aangaat. Stel de algemene voorwaarden vooraf ter hand aan uw mogelijke contractspartij via verzending of overhandiging en zorg dat ook dit bewijsbaar is. Laat uw contractspartij voor akkoord tekenen voor het van toepassing zijn van uw algemene voorwaarden en verwerp de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van uw contractspartij of ga daarover in overleg en leg de uitkomst daarvan vast. Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor uw contractspartij, ongeacht of dit een consument of ondernemer is, en beperk hierdoor de vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van uw algemene voorwaarden.   Meer weten? Wilt u meer weten over algemene voorwaarden of heeft u een ander zakelijk vraagstuk, neem dan gerust contact op met Fokke Voerman of een van onze andere advocaten.

 

Tags: Blog, FokkeVoerman, ondernemingsrecht, algemenevoorwaarden

 

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen veertien advocaten, een fiscaal jurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers