Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

Nieuwe Wet Partneralimentatie

25.02.2020 | Edo Moll - 0 reactie(s)

 

Rondom partneralimentatie is er per 1 januari jl. veel veranderd. De duur dat men partneralimentatie moet betalen of ontvangt, is flink omlaag gegaan. Daarnaast wordt de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie stapsgewijs afgebouwd. De gevolgen van deze nieuwe wetgeving zijn zowel voor de ontvanger als voor de betaler van partneralimentatie ingrijpend.   Partneralimentatie Er kan aanspraak op partneralimentatie worden gemaakt indien één van de echtgenoten na scheiding niet in staat is om met het eigen inkomen volledig in de eigen behoefte te voorzien. De gedachte hierachter is dat men tijdens het huwelijk een bepaalde welstand is gewend en dat in die behoefte voorzien moet worden na het huwelijk door de lotsverbondenheid die voortvloeit uit een huwelijk. Daardoor is er voor samenwoners na het beëindigen van de relatie geen uit de wet voortvloeiende verplichting tot het voldoen van partneralimentatie. Je kunt dit wel afspreken in een samenlevingsovereenkomst. De behoefte van de echtgenoten is afgestemd op het inkomen tijdens het huwelijk.    Duur van de partneralimentatie per 1 januari 2020 Tot 1994 moest men na een scheiding levenslang alimentatie voor de ex-partner betalen. In 1994 werd de maximale termijn voor het betalen van partneralimentatie, 12 jaar. Deze maximale partneralimentatie termijn is per 1 januari 2020 veranderd. De afgelopen jaren is de maatschappelijke opvatting over de duur van partneralimentatie veranderd. Het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen is nog altijd groot. Toch zijn steeds meer vrouwen financieel zelfstandig. Een alimentatieduur van 12 jaar vond men niet meer van deze tijd en is daarom veranderd. De alimentatieduur is vanaf 1 januari jl. teruggebracht naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar.   3 uitzonderingen Op deze maximale alimentatietermijn van de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar zijn wel uitzonderingen.   Wanneer er uit het huwelijk kinderen zijn geboren, moet er partneralimentatie betaald worden tot dat het jongste kind 12 jaar is. Dus bij deze uitzondering moet er gedurende maximaal 12 jaar partneralimentatie betaald worden. Indien men langer dan 15 jaar is gehuwd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, moet er partneralimentatie betaald worden tot het bereiken van de AOW-leeftijd. Dus bij deze uitzondering moet er gedurende maximaal 10 jaar alimentatie worden betaald. Indien er sprake is van een huwelijk van minimaal vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of vóór 1 januari 1970 dan is er recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering geldt slechts gedurende 7 jaar na inwerkingtreding van de wet.   Hardheidsclausule In het wetsvoorstel is een hardheidsclausule opgenomen voor schrijnende gevallen. Indien de beëindiging van de partneralimentatie als gevolg van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving hiervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de alimentatiegerechtigde, kan deze de rechter verzoeken een nadere termijn vast te stellen. Deze clausule is opgesteld met in gedachten de alimentatiegerechtigden die ziek zijn geworden en daardoor niet in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien. Het is aan de rechter overgelaten om te beoordelen of er sprake is van een schrijnend geval. Hoe dit zal uitpakken is nu nog niet te voorzien.   Lagere aftrek partneralimentatie De fiscale aftrek voor partneralimentatie verandert ook. De betaalde partneralimentatie was in 2019 nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75 %. Vanaf 1 januari jl. wordt dit tarief stapsgewijs verminderd. In 2020 is het maximale aftrektarief 46,0 %, in 2021 43,0 %, in 2022 40,0 % en in 2023 37,05 %. Hierdoor is de kans groot dat de bestaande partneralimentatieverplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. Doordat er minder belastingvoordeel wordt genoten over de betaalde partneralimentatie is de netto last hoger. Dit terwijl er bij het bepalen van de partneralimentatie nog rekening werd gehouden met de aftrekbaarheid van de partneralimentatie in het toptarief van toen bijvoorbeeld 52 %. Indien dit bij u speelt, kan het de moeite waard zijn om een herberekening van de alimentatie te laten uitvoeren.   Meer weten? Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Onze familierechtadvocaten zijn op de hoogte van de nieuwe wetgeving en kan voor u een (her)berekening maken en adviseren wat u het beste kunt doen in uw specifieke situatie. Neem hiervoor gerust contact op.   Lees ook eens: In de spotlight: Marthe Ceelen  

 

Tags: alimentatie, familierecht, echtscheiding, partneralimentatie, huwelijk

 

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen veertien advocaten, een fiscaal jurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers