Menu

Blog

 

Over wetten en regels raken wij niet uitgepraat. Aan elke wet zit onlosmakelijk een discussie vast. Onze advocaten en belastingkundigen houden zich graag bezig met ontwikkelingen en interessante casussen in hun eigen rechtsgebied. Dit vertalen zij naar actuele, openhartige blogs.

D-Reizen failliet: wat betekent dit voor u?

07.04.2021 | Annemieke Wiltink - 0 reactie(s)

 

Vorig jaar schreef ik al een blog over uw vakantie en het Corona virus (link). Ik schreef dat de “Corona-voucher” bedoeld is om zoveel mogelijk een faillissement van reisorganisaties te voorkomen. Nu -een jaar later- is gebleken dat sommige klanten die voucher al wel inwisselden voor geld of een nieuwe reis, maar dat een groot aantal klanten dit nog niet hebben gedaan. Het gebrek aan inkomsten in combinatie met het niet inwisselen van de vouchers zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan het faillissement van D-Reizen, op 6 april 2021.    Het is nog onduidelijk wat het faillissement precies betekent voor consumenten die nog geld krijgen van D-reizen. De curator zal het faillissement gaan afhandelen en inventariseren wat de mogelijkheden zijn, of een doorstart mogelijk is en tevens welke aanspraken van consumenten op de failliete boedel kunnen worden verhaald.    Het is raadzaam, zo schreef ik vorig jaar, te kijken naar de dekking van zo’n voucher in geval van een faillissement. Volgens Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) worden de vooruitbetaalde reisgelden van klanten van D-reizen gewoon terugbetaald als er geboekt is met een SGR-garantie. De coronavouchers voor pakketvakanties zijn gedekt door de SGR wanneer dit op de coronavoucher vermeld staat. De SGR zal de gegevens van de betreffende klanten van D-reizen van de curator ontvangen. Heb je nog een geboekte en nog niet genoten pakketreis, zal SGR beoordelen of de reis alsnog door kan gaan of dat een nieuwe reis geboekt kan worden.   Inmiddels zijn er veel aanbieders van vakanties die inspelen op de behoefte van consumenten om kosteloos en zonder voorwaarden te kunnen annuleren, zeker nu er geen vouchers meer worden uitgegeven. Zeker nu nog altijd onduidelijk is hoe de pandemie zich  in de (nabije) toekomst zal ontwikkelen, biedt dat voor de reiziger enige vorm van zekerheid. De vraag is echter of het faillissement van D-reizen een domino effect zal sorteren en wat dit betekent voor de reisbranche in zijn algemeenheid en de garantiefondsen waarbij de reisbureaus zijn aangesloten.   Meer weten? Bent u als ondernemer actief in de reisbranche en heeft u vragen over de rechten en verplichtingen ten opzichte van consumenten, of heeft u als consument vragen over uw rechten bij het niet doorgaan van een geboekte reis? Advocaat en verzekeringsrechtspecialist Annemieke Wiltink beantwoordt uw vragen graag.

 

Tags: faillissement, corona, vakantie, coronavoucher, garantiefonds, sgr, d-reizen

 

Lees verder

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

13.10.2020 | Bjorn Harbers - 0 reactie(s)

 

Op 6 oktober 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (hierna: ‘WHOA’) aangenomen, waardoor invoering per 1 januari 2021 (of zelfs eerder) mogelijk lijkt.   Invoering van de WHOA biedt ruimere mogelijkheden om te komen tot herstructurering van schulden buiten een faillissement om. Zeker gelet op de economische gevolgen van de coronacrisis, biedt de WHOA kansen voor ondernemers om zonder een faillissement de schulden te saneren en de activiteiten te kunnen voortzetten. Kortom, een interessante aanvulling op de reeds bestaande insolventiewetgeving.   Doel van de WHOA Onder de huidige regelgeving is het voor een succesvolle en effectieve herstructurering noodzakelijk dat alle crediteuren akkoord gaan met een saneringsvoorstel.   Na invoering van de WHOA wordt het – voor in de kern levensvatbare ondernemingen – mogelijk ook buiten een faillissementssituatie om een onderhands (dwang)akkoord aan crediteuren aan te bieden. Slaagt dit onderhandse akkoord, dan dient dit door de rechter te worden bekrachtigd, waarmee ook de crediteuren die tegengestemd hebben aan het akkoord gebonden zijn. De onderneming kan dan door met haar bedrijfsactiviteiten en de werkgelegenheid blijft behouden. De WHOA heeft immers geen effect op lopende arbeidsovereenkomsten.   Inhoud en gevolgen akkoorden De inhoud van het akkoord en de als gevolg daarvan op te treden wijzigingen in de positie van de schuldeisers, bepaalt de schuldenaar in grote lijnen zelf. Daarbij moet de schuldenaar een onderscheid maken in klassen van schuldeisers, bijvoorbeeld schuldeisers met zekerheidsrechten, aandeelhouders, reguliere handelscrediteuren, belastingdienst etc. Het wordt mogelijk om aan slechts één of enkele van deze klassen een akkoord aan te bieden, bijvoorbeeld slechts aan de aandeelhouders en de financier. Voor de andere schuldeisers heeft het akkoord dan geen werking.   Van belang bij het aanbieden van een akkoord in het kader van de WHOA is dat de levensvatbaarheid getoetst wordt aan de hand van een cijfermatige onderbouwing. Indien schuldeisers die samen 2/3e deel van de schuldenlast in een bepaalde klasse vertegenwoordigen instemmen en zij door het akkoord niet in een slechtere positie komen dan in geval van een faillissement, kan het akkoord aan de rechtbank worden voorgelegd ter homologatie. De meerwaarde die gecreëerd wordt zal dan wel evenredig verdeeld moeten worden over de schuldeisers in de betreffende klasse. Tegen de uitspraak van de rechter staat geen hoger beroep open, waardoor na homologatie van het akkoord door de rechter de herstructurering direct kan worden uitgevoerd.   Beëindigen overeenkomsten In het kader van de herstructurering geeft de WHOA tevens de bevoegdheid om – als onderdeel van het aan te bieden akkoord – contracten eenzijdig te beëindigen. Daarnaast mogen (met toestemming van de rechtbank) nieuwe verplichtingen worden aangegaan, bijvoorbeeld het afsluiten van een aanvullende financiering (incl. voor zover mogelijk het verschaffen van zekerheden), zonder dat deze bij een eventueel opvolgend faillissement als paulianeus kunnen worden aangemerkt.   Bijzondere regelingen voor kleine schuldeisers De WHOA geeft naast vorenstaande specifieke regels waaraan een uitbetaling dient te voldoen. Zo geldt de voorwaarde dat kleine MKB’ers minimaal 20% krijgen van hun vordering voor geleverde goederen of diensten, of uit hoofde van onrechtmatige daad, tenzij er zwaarwegende gronden zijn dat niet te doen.   Meer weten? Hebt u vragen over deze blog, of wilt u meer over de WHOA of andere wijzen om te herstructureren, neem dan contact op met onze specialisten.  

 

Tags: faillissement, WHOA, faillissementsrecht, herstructureren

 

Lees verder

De nachtmerrie van elke ondernemer (deel 1)

20.04.2020 | Bjorn Harbers - 0 reactie(s)

 

Het is de nachtmerrie voor elke ondernemer: failliet gaan. Door de coronacrisis is het aantal faillissementen de afgelopen weken sterk gestegen. Ondanks alle steunmaatregelen vanuit de overheid komen veel bedrijven in acute financiële problemen en dreigt een faillissement. Voor veel ondernemers is het eind van de coronacrisis nog (lang) niet in zicht. In deze bijdrage ga ik in op enkele maatregelen die u kunt nemen om een faillissement te voorkomen, dan wel – als een faillissement onafwendbaar is – welke stappen u kunt zetten als ondernemer om de gevolgen van een faillissement binnen de perken te houden.   Voorkomen van een faillissement Iedere ondernemer wil natuurlijk voorkomen dat de stekker uit zijn of haar onderneming moet worden getrokken. Regelmatig word ik als curator benoemd in een faillissement. Hierdoor kan ik advies bieden vanuit verschillende perspectieven van de zaak.   Liquiditeitspositie Juist in deze onzekere tijden is het van groot belang om uw liquiditeitspositie continue te monitoren. Stel een liquiditeitsprognose op en beoordeel of u op korte en middellange termijn in staat bent om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Houdt daarbij ook rekening met de uitgestelde betalingsverplichtingen die nog komen. Een aantal maatregelen geven tijdelijk lucht, maar kunnen uiteindelijk alsnog tot financiële problemen leiden.   Is de verwachting reëel dat de lopende verplichtingen (op termijn) niet kunnen worden nagekomen, grijp dan op tijd in. Uiteraard kan dat door te beoordelen of en zo ja, waar gesneden kan worden in de kosten of waar (extra) tijd gecreëerd kan worden om uitgesteld aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Wellicht biedt een reorganisatie de financiële ruimte die nodig is om deze moeilijke periode door te komen.   Dreigend faillissement Bij de keuzes en de maatregelen die u als ondernemer/bestuurder maakt, is essentieel dat u het belang en de continuïteit van de vennootschap voorop stelt. Dit is ook in uw eigen belang. In het geval een faillissement dreigt en u als bestuurder bijvoorbeeld verplichtingen aangaat waarvan u weet dat de vennootschap die niet zal kunnen nakomen, neemt u welbewust het risico als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden. Bij het dienen van het belang van de vennootschap moet u dus – naast de continuïteit van de vennootschap – de positie van de schuldeisers van die vennootschap niet uit het oog verliezen. In deze fase is van groot belang om de keuzes die u maakt als bestuurder goed en zorgvuldig te documenteren, zodat u achteraf kunt verantwoorden waarom u bepaalde keuzes hebt gemaakt. Het inwinnen van extern advies is daarbij onmisbaar.   Acteren Lijkt een faillissement onafwendbaar, dan bestaat nog de mogelijkheid om – als laatste redmiddel – aan de schuldeisers een crediteurenakkoord aan te bieden met het doel om ter voorkoming van een faillissement tegen een percentage van de totale schuldenlast de volledige schuld te saneren. Veelal vormt het aanbieden van een dergelijk akkoord het voorportaal voor de faillissementsaanvraag. Slaagt het akkoord niet, dan is het voortzetten van de activiteiten binnen de vennootschap in de regel niet mogelijk.   Blog deel 2 In een volgende blog zal ik toelichten waar u rekening mee dient te houden als het faillissement is uitgesproken en wat u in de voorfase kunt en moet doen om aansprakelijkheden te voorkomen.   Meer weten? Het tijdig ingrijpen of herstructureren van uw onderneming kan een middel zijn om de risico’s te spreiden en een faillissement te voorkomen. Maar het verschilt per onderneming en bedrijfstak waar de risico’s liggen en welke mogelijkheden er zijn. Laat u dus goed en tijdig adviseren.   Heeft u vragen of wilt u advies, neem dan gerust contact op met Bjorn Harbers.   Lees ook: Regelingen voor werkgevers, NOW: vragen en antwoorden    

 

Tags: ondernemer, faillissement, corona, coronacrisis, failliet

 

Lees verder

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen veertien advocaten, een fiscaal jurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers