Menu

Nieuws

 

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie. Ook delen wij activiteiten en ontwikkelingen rondom BAX, BAX2Give en BAX4Sports in ons nieuwsoverzicht. Altijd op de hoogte blijven?

 

Schrijf u direct in voor onze nieuwsbrief

NOW: vragen en antwoorden

31.03.2020

 

De voorwaarden van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. Wij zetten alle vragen en antwoorden op een rij.

 

Wat is de subsidie van de NOW:

De tegemoetkoming betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemer(s) die in dienst zijn/is bij een werkgever (natuurlijk persoon of rechtspersoon) en die verplicht zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze regeling dus niet geldt voor vrijwillig verzekerde DGA’s.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de NOW?

De werkgever moet een daling in de omzet hebben van minimaal 20% gedurende de periode vanaf 1 maart tot en met mei 2020. Als referentieperiode geldt de omzet over de periode van januari 2019 tot en met december 2019 gedeeld door 4 (4 semesters). Een correctie op de gehanteerde referentieperiode lijkt niet mogelijk te zijn.

 

90% van de totale loonsom is het maximum dat zal worden uitgekeerd bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager dan zal de tegemoetkoming evenredig worden vastgesteld.

 

Wat is omzet in de zin van de NOW?

 

Voor deze definitie wordt zoveel mogelijke aangesloten bij het jaarrekeningenrecht. Het gaat dan om netto omzet, bestaande uit opbrengsten uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belastingen.

 

Wat is de loonsom?

 

Voor het bepalen van de loonsom wordt van het sociaalverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan (artikel 16 Wfsv). Aanvullende lasten zoals bijvoorbeeld werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en vakantiebijslag komen ook voor compensatie in aanmerking.

 

Welk loonbegrip wordt gehanteerd?

 

Als loon geldt dat maximum 2 maal het maximum dagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking wordt genomen. Loon boven een bedrag groot € 9.538,-- per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking.

 

Bij de berekening van het voorschot (maximaal 80%) zal de loonsom over januari 2020 als referentieperiode gelden.

 

Hoe wordt de hoogte van de subsidie berekend?

 

Zie daarvoor artikel 7 van de regeling.

 

Hoe vraag ik de NOW aan?

 

Zie artikel 8 van de regeling.

 

Is een accountantsverklaring noodzakelijk?

 

In beginsel wel. Binnen 4 weken na vandaag zal duidelijk worden onder welk grens een verklaring niet nodig is.

 

Voorwaarden aan deelname NOW:

 

Als voorwaarden gelden (a). dat de werkgever zich heeft in te spannen om zoveel als mogelijk de loonsom gelijk te houden (dus ook zoveel mogelijk het loon doorbetalen van de flexkrachten) en (b). dat de werkgever gedurende de periode vanaf 18 maart tot en met 31 mei 2020 geen ontslagaanvraag bij het UWV zal indienen op de a-grond. Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die zijn ingediend voor de periode van 1 maart tot en met 17 maart 2020.

 

Hoe werkt de NOW in concernverhoudingen?

 

Bij concernverhoudingen geldt de omzetdaling op concernniveau. De NOW wordt aangevraagd per Loonheffingsnummer. Als de werkgever meer Loonheffingsnummers heeft en voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor de tegemoetkoming, dan zal er per loonheffingsnummer een aanvraag moeten worden ingediend. In die situatie zal wel de omzetdaling voor de totale onderneming moeten worden vermeld. Bij iedere aanvraag zal derhalve dezelfde meetperiode moeten worden ingevuld en dezelfde omzetdaling.

 

Moet ik als werkgever kunnen bewijzen in welke mate de gevolgen van het coronavirus hebben bijgedragen aan de omzetdaling van tenminste 20%?

 

Nee.

 

Werkt de NOW ook voor flexkrachten?

 

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor de werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting geldt.

 

Hoe lang loopt de NOW?

 

In beginsel voor 3 maanden (maart tot en met april) met de mogelijkheid tot verlenging voor nog eens 3. Voor de goede orde, bij verlenging kunnen – afhankelijk van de situatie alsdan - nadere voorwaarden aan de NOW worden toegevoegd. Dat betekent dat die nader te stellen voorwaarden beperkingen kunnen zijn in de hoogte van de subsidie of in de toegankelijkheid van de regeling. Voor 1 juni 2020 of en zo ja onder welke voorwaarden de regeling wordt verlengd.

 

MEER WETEN?

Klik hier om de gehele regeling te lezen. Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan gerust contact met Mike Timmer. Voor klanten hebben wij een corona hotline ingesteld, waar u uw vraag kosteloos aan ons voor kunt leggen. 

 

Lees ook eens: Wij steunen u als dat nodig isCoronavirus: regelingen voor werkgeversCorona hotlineNoodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

NOW vragen en antwoorden

 

Tags: Arbeidsrecht, ondernemingsrecht, coronavirus, NOW, noodfonds

 

Ga terug