Menu

Toewijding aan

uw zaak


Het zijn zware en onzekere tijden. Het coronavirus (COVID-19) houdt onze hele samenleving in haar greep. Meer dan ooit is het van belang dat we met zijn allen onze mouwen opstropen, de strijd aangaan en er sterker uitkomen. Uw zaak is onze zaak. Wij begrijpen dat u met vragen worstelt en willen u hier graag in ondersteunen. Wij staan voor u in de startblokken op juridisch én belastingkundig gebied en wensen iedereen de komende tijd veel sterkte toe. 

 

0314 - 375 500

 

Wij staan voor u klaar

Het belang van algemene voorwaarden

06.08.2020 | door Fokke Voerman

 

Algemene voorwaarden betreffen niet de kern van een overeenkomst maar bevatten vaak zeer belangrijke bepalingen als er een geschil ontstaat. Te denken is onder andere aan de termijn om te klagen, de omvang van garanties, de beperking van aansprakelijkheid en een geschillenregeling.   Van toepassing verklaren en ter hand stellen Er kan alleen een beroep gedaan worden op algemene voorwaarden als deze van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst voordat de overeenkomst wordt aangegaan. Daarnaast zal de gebruiker van de algemene voorwaarden deze vooraf ter hand moeten stellen aan zijn aanstaande contractspartij. Dit kan geschieden door toesturen of overhandigen van de algemene voorwaarden. Bij discussie hierover zal de gebruiker van de algemene voorwaarden moeten bewijzen dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld.   Toepasselijkheid aanvaarden Het meest wijs is het dat uw contractspartij de algemene voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. Als uw contractspartij hiervoor tekent of -zoals bij een overeenkomst via internet- “voor akkoord” aangeeft, is uw contractspartij hieraan gebonden. Wanneer uw contractspartij in plaats van uw algemene voorwaarden zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaart of daarnaar verwijst, ligt de situatie anders. In dat geval bent u juist gebonden aan de algemene voorwaarden van uw contractspartij als u de overeenkomst zonder verdere berichtgeving aangaat en verwerping van de algemene voorwaarden van uw contractspartij achterwege laat.   Voorkom vernietiging van algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zijn ondermeer vernietigbaar als u uw aanstaande contractspartij geen gelegenheid hebt geboden van de algemene voorwaarden kennis te nemen (zie artikel 6:235 BW). Door een dergelijke vernietiging zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. Dit is te voorkomen door de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan uw aanstaande contractspartij “ter hand te stellen” (zie hiervoor) door toezending of overhandiging. Mocht de overeenkomst via internet tot stand komen dan moet uw contractspartij niet alleen expliciet instemmen maar moet hij de algemene voorwaarden kunnen opslaan (bijvoorbeeld pdf-document) en moeten deze toegankelijk blijven voor raadpleging op een later moment. Alleen een grote contractspartij (publicatieplicht jaarrekening of meer dan 50 werknemers) kan zich niet op deze vernietigbaarheid beroepen. Het is echter wijs om daar nooit op te gokken door een terhandstelling achterwege te laten.   Onredelijk bezwarend(e) beding(en) Een rechter kan van oordeel zijn dat één of meer bedingen uit de algemene voorwaarden die van toepassing zijn verklaard, ter hand zijn gesteld en aanvaard zijn, toch qua inhoud en de omstandigheden waaronder zij tot stand zijn gekomen onredelijk bezwarend is/zijn. Deze mogelijkheid tot vernietiging door de rechter of via een buitengerechtelijke verklaring geldt voor zowel de situatie dat uw contractspartij een consument (particulier) als een ondernemer is. In het Burgerlijk Wetboek zijn ruim 30 bedingen opgenomen die altijd onredelijk bezwarend worden geacht voor consumenten (art. 6:236 BW: zwarte lijst) of die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn voor consumenten (art. 6:237 BW: grijze lijst).   Een consument kan dergelijke bedingen (laten) vernietigen waardoor deze geen gelding hebben tussen partijen. Van de zwarte en grijze lijst gaat “reflexwerking” uit doordat rechters vaak genegen zijn deze ook toe te passen op kleine ondernemers, verenigingen en stichtingen die niet met de regelmaat van de klok bepaalde overeenkomsten sluiten.   Conclusies Verklaar uw algemene voorwaarden van toepassing voordat u een overeenkomst aangaat. Stel de algemene voorwaarden vooraf ter hand aan uw mogelijke contractspartij via verzending of overhandiging en zorg dat ook dit bewijsbaar is. Laat uw contractspartij voor akkoord tekenen voor het van toepassing zijn van uw algemene voorwaarden en verwerp de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van uw contractspartij of ga daarover in overleg en leg de uitkomst daarvan vast. Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor uw contractspartij, ongeacht of dit een consument of ondernemer is, en beperk hierdoor de vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van uw algemene voorwaarden.   Meer weten? Wilt u meer weten over algemene voorwaarden of heeft u een ander zakelijk vraagstuk, neem dan gerust contact op met Fokke Voerman of een van onze andere advocaten.

Lees verder

Geschil over gitaar Kurt Cobain

06.07.2020 | door Edo Moll

 

In 1994 overleed de Amerikaanse zanger gitarist Kurt Cobain. Zijn dochter Frances erfde een kostbare Martin gitaar van hem. Frances was getrouwd met Isaiah Silva. In 2016 vroeg Frances de echtscheiding aan. Daarna ontstond er een conflict over de gitaar van Kurt. Na een strijd van 2 jaar heeft Frances geaccepteerd dat de gitaar van haar vader, aan haar ex-man toekomt. Recent is deze gitaar geveild voor 6 miljoen dollar.   Hoe zou de strijd over de gitaar naar Nederlands recht zijn afgelopen?   Volgens artikel 1:94 BW vallen schenkingen en erfenissen niet in de gemeenschap van goederen. Wat je erft of geschonken krijgt, wordt dus niet mede-eigendom van je partner. Maar voor huwelijken die gesloten zijn vóór 1 januari 2018 geldt nog het oude systeem: schenkingen en erfenissen vallen in de gemeenschap van goederen, tenzij de erflater of schenker in zijn testament of schenkingsakte heeft bepaald, dat wat hij nalaat of schenkt, niet in de gemeenschap van goederen valt.   Dus hebt u een dure gitaar en wilt u niet dat die bij de ‘koude kant’ terecht komt, dan is het verstandig om voor de zekerheid bij de notaris in uw testament een zogenoemde 'uitsluitingsclausule' te laten opnemen.   Is uw kind na 1 januari 2018 getrouwd, dan is dat in de meeste gevallen niet nodig. Toch kan het verstandig zijn wél een uitsluitingsclausule op te laten nemen in testament of schenkingsakte. Uw kind kan namelijk met zijn of haar partner gekozen hebben voor huwelijksvoorwaarden volgens het oude systeem, dus de regels die van toepassing waren vóór 1 januari 2018.   Meer weten? Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met erfrechtspecialist Edo Moll.

Lees verder

Nalatenschap met familieleningen

12.06.2020 | door Edo Moll

 

Ouders lenen soms geld uit aan hun kinderen. Wanneer de ouders overleden zijn en de erfenis wordt verdeeld, is het soms onduidelijk of de lening al is terugbetaald. Moet de lening nog worden terugbetaald? Hoe zit het met verjaring? Was het uiteindelijk misschien toch als schenking bedoeld? Daar kunnen ruzies over ontstaan tussen de erfgenamen. Eén van de kinderen vindt bijvoorbeeld dat het nog moet worden terugbetaald. Een andere broer of zus zegt dat het al is terugbetaald, of dat zijn schuld aan zijn ouders is verjaard.   Verjaringstermijn De verjaringstermijn van een overeenkomst tot geldlening is vijf jaar. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de geldlener had moet terugbetalen.   De uitspraken van de rechtbanken over nalatenschappen met oude familieleningen, en van de gerechtshoven in hoger beroep, zitten niet op één lijn. De Hoge Raad heeft nog nooit een uitspraak gedaan over de verdeling van een erfenis met daarin één of meer verjaarde familieleningen aan erfgenamen.   In het Tijdschrift Erfrecht van juni 2020 heb ik een artikel over dit onderwerp geschreven. In het artikel ben ik ingegaan op het feit dat de rechterlijke uitspraken over dit onderwerp niet op één lijn zitten. Het zou voor de rechtspraktijk handig zijn, als de Hoge Raad een uitspraak hierover zou doen. Zodat degenen die beroepshalve betrokken zijn bij het afwikkelen van erfenissen, weten waar ze aan toe zijn.   Meer weten? Heeft u vragen over het afwikkelen van een nalatenschap, neem dan gerust contact op met erfrechtspecialist Edo Moll of Marthe Ceelen.   Lees ook eens: Oplossing door overleg, Het belang van een executeur, Samen overleden op huwelijksreis: conflict erfenis  

Lees verder

Advocatuur

Advocatuur

Uw zaak is onze zaak. U vindt bij BAX gepassioneerde advocaten die strijden voor uw belangen om het optimale resultaat voor u over de streep te trekken.

Over advocatuur

Belastingrecht

Belastingrecht

De gedreven belastingkundigen van BAX weten de weg in het fiscale landschap. Wij stropen graag onze mouwen op wanneer wij met kennis en denkkracht in de fiscale regelgeving duiken.

Over belastingrecht

Actief en actueel

 

Wij delen graag onze kennis en benutten daarbij de kracht van social media. Met de nieuwsbrief en onze openhartige blogs blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen in ons werkveld.

Medewerkers ontmoeten

Medewerkers ontmoeten

De interne samenwerking tussen dertien advocaten, een fiscaaljurist en een team van stafmedewerkers is uniek in de Achterhoek.

Medewerkers

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven?

Onze advocaten en belastingkundigen informeren u graag over actuele ontwikkelingen op het gebied van recht en jurisprudentie.

Lees ons nieuws

(ON)TEVREDEN over BAX?

 

Start onderzoek

BAX advocaten belastingkundigen

Edisonstraat 86

7006 RE Doetinchem

0314 - 375 500

info@baxadvocaten.nl

Winnaar 2019