Blog 01 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werknemers aanspraak maken op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof, indien zij aan de voorwaarden voldoen. Op 12 oktober 2021 is de Eerste Kamer namelijk akkoord gegaan met een wetsvoorstel, waarin onder meer gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof wordt gerealiseerd. In deze blog wordt ingegaan op de gerechtigden, de duur van de uitkering en de hoogte van de uitkering.

GERECHTIGDEN

Voor betaald ouderschapsverlof komen in aanmerking personen, die zowel ouder, als werknemer zijn. Onder omstandigheden kunnen ook personen aanspraak maken op (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof, die duurzaam de verzorging en opvoeding van een kind als eigen kind op zich hebben genomen en ingeschreven staan op hetzelfde adres als het kind.

DUUR UITKERING

Van de maximaal 26 weken ouderschapsverlof, kan op grond van de nieuwe wet gedurende maximaal negen weken een ouderschapsverlofuitkering worden verkregen. De uitkering wordt voldaan door het UWV. De ouderschapsverlofuitkering wordt niet uitbetaald, als over dezelfde periode recht bestaat op bijvoorbeeld een uitkering wegens zwangerschap of bevalling of een uitkering in verband met aanvullend geboorteverlof. Verder bestaat de aanspraak op betaald ouderschapsverlof slechts voor de periode tot het kind 1 jaar wordt. Voor kinderen die geadopteerd worden bestaat het recht op uitkering gedurende een jaar na de dag van de feitelijke opneming ter adoptie. Als in deze periode het geadopteerde kind 8 jaar wordt, eindigt de aanspraak op betaald ouderschapsverlof.

Het recht op betaald ouderschapsverlof kan ook gelden voor ouders die vóór 2 augustus 2022 een kind krijgen. Om aanspraak te maken op betaald ouderschapsverlof dient dan wel voldaan te zijn aan alle voorwaarden. Wanneer al gedurende 26 weken onbetaald ouderschapsverlof is opgenomen voor 2 augustus 2022, kan niet alsnog op betaald ouderschapsverlof aanspraak worden gemaakt.

HOOGTE UITKERING

De hoogte van de ouderschapsverlofuitkering bedraagt 50% van het dagloon van de werknemer met een maximum van 50% van het wettelijk max dagloon. Voor werknemers die geen werknemers zijn in de zin van artikel 6 Ziektewet, zoals bijvoorbeeld werknemers die huishoudelijke arbeid verrichten of DGA's geldt ook een aanspraak op betaald ouderschapsverlof. Voorwaarde is onder meer wel, dat deze werknemers werken op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling. De uitkeringshoogte voor deze werknemers bedraagt in principe 50% van het wettelijk minimumloon gerelateerd aan de arbeidsduur per week.

In de Eerste Kamer is een motie aangenomen waarbij het kabinet is opgeroepen de uitkering van 50% naar 70% te verhogen. Of aan de oproep gehoor wordt gegeven zal in de toekomst blijken.

KORTOM

Vanaf 2 augustus 2022 kan aanspraak gemaakt worden op betaald ouderschapsverlof door werknemers:

-    die ouder zijn van een kind of duurzaam voor de zorg en opvoeding van het kind zorgdragen en zijn ingeschreven op hetzelfde adres als het kind;

-    gedurende negen weken, zolang het (niet geadopteerde) kind nog geen 1 jaar is;

-    ter hoogte van 50% van het loon, met als maximum 50% van het wettelijk max dagloon;

-    op voorwaarde onder meer dat geen andere uitkering wordt genoten, bijvoorbeeld vanwege zwangerschap of bevalling, dan wel vanwege aanvullend geboorteverlof.

MEER WETEN?

Wanneer je meer wilt weten over de zorgregelingen neem dan gerust contact op met Maarten Korthuis of een van onze andere advocaten arbeidsrecht.

Mike Timmer (zwart wit)
Neem contact op met onze experts